Nybrokyrkan är en del av Equmeniakyrkan och vårt ungdomsarbete hör till Equmenia Falun.

Nybrokyrkan vill vara en mötesplats i livet. En mötesplats mellan Gud och människor, och en mötesplats människor emellan. Med Jesus Kristus som centrum önskar vi att vår kyrka ska präglas av mångfald och enhet, öppenhet och fördjupning.

VISIONEN
Nybrokyrkan har antagit en vision, ett dokument som visar på vad vi syftar till. Vi har modifierat Equmeniakyrkans vision något för att passa en lokalförsamling. Visionen är en enda mening – men vilken mening! Varje ord är djupt betydelsefullt och viktigt i sammanhanget. Här följer en kortversion av det vi sa på församlingsdagen ute på Gullnäs i augusti.

NYBRO–  Detta ord placeras in oss i verkligheten. I geografin. Detta är vår plats på jorden, vårt hemma. Här börjar det. Här finns också anspelningar på nya broar till varandra som enskilda och kyrkor, och nya broar mellan människor och Gud.

KYRKAN   Detta ord berättar vad vi är för något. Inte vilken lokal som helst, inte vilken sammanslutning av människor som helst, men en kyrka. Det är ett ord som är relativt genomskinligt och begripligt för människor idag, även om man kan ha många förutfattade meningar om vad det innebär.

VILL   Detta är ett viktigt ord därför att det anger en önskan, en inriktning. Vi säger inte att vi är, redan färdiga eller framme, vi vill detta, det är ett mål vi strävar mot.

VARA  Vi vill vara något, inte i första hand göra något. Varandet är viktigt för frikyrkor som ofta levt på sitt görande. Vi glömmer lätt stillheten, kontemplationen, och har inte sällan slitit ut oss i alla aktiviteter. Varandets vikt påminner vi oss om i början av varje gudstjänst i BARA VARA.

EN   Detta ord säger att vi vill vara en enhet, inte en splittrad samling människor. Men vi vill inte likriktning och enfald. Vi vill se mångfald OCH enhet.

GEMENSKAP   Vi väljer ordet gemenskap här  delvis för att vi redan använt begreppet kyrk och delvis för att det är ett  vitt och generöst begrepp. Gemenskapskretsen är större än församlingen får vi hoppas, önskan är dock att flera ska hitta in i församlingen. Gemenskap säger också att här finns en ömsesidighet och ett utbyte, det är inte bara något som leverars uppifrån och ned.

FÖR HELA LIVET   Hela livet: från vaggan till graven, från spädbarn till pensionärer och alla däremellan. Frikyrkan är ett av de sista sammanhangen i vårt samhälle där man möts och syns över generationsgränserna. Men detta handlar inte bara om ålder. Det handlar också om själens, andens och kroppens liv. Och det handlar om alla de olika livssituationer vi hamnar i; sorg och glädje, misströstan och hopp. Kyrkan härbärgerar allt detta inte bara det starka, glada och vällyckade.

DÄR MÖTET MED   Mötet är centralt i vår syn på vad det är att vara kyrka. Mötet med andra människor och inte bara de som tycker och tror precis som vi. Det är i mötena som vi fördjupar förståelsen och där vassa kanter slipas ned. Möte är också en frikyrklig benämning för gudstjänst. Och det är vad vi önskar att våra gudstjänster och andra samlingar skulle få vara; ett möte med Jesus och med varandra.

JESUS   Namnet  Jesus för blickarna till snickarsonen från Nasaret  som vandrade på vår jord med sitt budskap om kärlek och enkelhet och närheten till pappa Gud. Han som gick på fester och var glad, som blev trött och grät, som delade våra villkor och som led och dog. Vår bror.

KRISTUS  betyder den smorde och pekar på att Jesus är den utlovade Messias. Han är den som döden inte kunde behålla, som uppväcktes till liv och som har all makt. Denne Jesus Kristus är det som vi tillber och vill följa och som är vår kyrkas centrum.

FÖRVANDLAR   Förvandlar är ett ord som går djupare än förändrar. Förändringen kan sitta på ytan, förvandling är betydligt mer radikalt. Alla sanna möten med Jesus Kristus förvandlar, ingen som ärligt möter honom kan bli sig riktigt lik. Om mötet med Jesus Kristus är det centrala i kyrkans varande så är förvandling den ofrånkomliga följden.

MIG   Det fina med den här visionen är att den börjar med mig. Innan jag kan åstadkomma eller begära förvandling hos andra måste det ske hos mig. I detta erkänner vi att vi inte är bättra än andra, inte förmer än någon annan. I detta ryms det som kallas helgelse.

DIG   Från mitt förvandlade jag vänder  jag mig till andra. I detta ryms evangelisation och diakoni. Arbetet för att hjälpa andra i vår närhet.

OCH VÄRLDEN   I detta säger vi att kyrkans uppgift sträckers sig längre än till vår närhet, att det gäller alla människor och hela vår värld och vår planet. I detta ryms mission och arbete för fred och rättvisa och för skapelsens helande.

Så har vi gått från det lilla till det stora, från det lokala till det globala, från det inre till det yttre. Detta är verkligen en holistisk vision, en helhetsvision, som inte bara bryr sig om en bit av livet eller kristendomen, utan innefattar allt. Detta är vad vi vill vara och verka för i Nybrokyrkan.