Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och delar denna kyrkas syn på att Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Guds kyrka är till för alla människor. Utifrån denna syn söker Nybrokyrkans församling bedriva ett arbete öppet för Guds ledning och inriktat på upplevda behov i församlingen och dess omgivning, nära och fjärran.

Den formella ledningen och styrningen av församlingen sker enligt demokratiska principer med rötter i den folkrörelse ur vilken församlingen vuxit fram. Församlingsmötet är högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Styrelsen och församlingsföreståndaren är verkställande organ. Av årsmötet valda revisorer utövar den kontrollerande funktioner.

Styrelsens uppgift är att tillsammans med församlingsföreståndaren leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Styrelsen består av 7-9 ledamöter inklusive ordförande, som alla valts av årsmötet, och samlas till överläggningar en gång i månaden. Till mötena adjungeras församlingsföreståndare, vice församlingsföreståndare och ungdomsledare samt vid behov representanter för olika verksamhetsgrenar. Ett par gånger om året sker gemensamt sammanträde med Equmenia Faluns styrelse. Som grund för verksamheten och dess utveckling ligger en av årsmötet beslutad verksamhetsplan/årsinriktning och ekonomisk budget. Styrelsen kallar regelbundet till församlingsmöten, där rapportering från verksamheten sker och beslut tas i frågor som så kräver.

Styrelsen sammanfattar årligen verksamheten i en omfattande årsberättelse som dels skriver historien, dels är grunden för årsavslut inklusive beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.